Regulamin Pensjonatu Bałtycka Głębia

Mając na uwadze zapewnienie Państwu komfortowego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie Regulaminu Pensjonatu

§ 1 Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu Bałtycka Głębia przy ul. Perłowej 2 w Gąskach

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gościa i Pensjonatu oraz zasady przebywania na terenie Pensjonatu

3. Regulamin dostępny jest w recepcji głównej,  w apartamencie oraz na stronie internetowej pensjonatu www.baltyckaglebia.pl

4. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zadatku, wpłaty całej należności za pobyt lub podpisania karty meldunkowej.

§ 2 Rezerwacja

1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez pensjonat ustalonej kwoty zadatku.

2. Rezerwacja pobytu zachowuje ważność w dniu planowanego przyjazdu do godziny 24:00.

Po upłynięciu wskazanej godziny rezerwacja zostanie anulowana. Aby uniknąć anulacji

rezerwacji, należy zgłosić recepcji późniejszy przyjazd.

3. Skrócenie pobytu lub niepojawienie się w pensjonacie nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia.

§ 3 Doba hotelowa i zgłoszenie pobytu

1. Apartament jest wynajmowany na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i do godziny 11:00 w dniu wyjazdu

2. Pensjonat uwzględnia życzenia przedłużenia doby hotelowej w miarę dostępnych apartamentów.

3. Przedłużenie doby hotelowej podlega opłacie w wysokości 50% stawki podstawowej i trwa maksymalnie do godziny 19.00.

4. Jeżeli Gość bez uzgodnienia z recepcją zatrzyma apartament po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, będzie to traktowane jako nieuprawnione przedłużenie doby hotelowej i podlega opłacie odszkodowawczej w wysokości 50% stawki podstawowej.

5. Uiszczenie opłaty określonej w punkcie 5 nie uprawnia Gościa do pozostania w apartamencie.

6. Każdy Gość korzystający z noclegu zobowiązany jest do dokonania czynności zgłoszenia pobytu poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podania swoich podstawowych danych osobowych i podpisania karty meldunkowej.

7. Pensjonat ma prawo do pobrania kaucji w gotówce w wysokości 300 zł doliczając ją do kwoty należności za cały pobyt.

8. Pensjonat może odmówić przyjęcia lub zakończyć świadczenie usług przed końcem pobytu Gościa, który rażąco naruszył Regulamin Pensjonatu lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie pensjonatu.

9. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków

odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

§ 4 Pokój

1. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.

2. Gość Pensjonatu nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim.

3. Osoby niezgłoszone na pobyt mogą przebywać w apartamencie Gościa od godziny 10:00 do godziny 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji pensjonatu

4. Przebywanie w apartamencie osób niezgłoszonych na pobyt po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby rezerwującej pobyt na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby

nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.

5. Ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić

zamknięcie drzwi i okien.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach

grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych urządzeń niestanowiących wyposażenia apartamentu pensjonatu (do dyspozycji Gości na  II piętrze znajduje się prasowalnia), nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.

8. W apartamencie nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.

9. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren pensjonatu przedmiotów stanowiących wyposażenie pensjonatu.

§ 5 Odpowiedzialność pensjonatu

1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia znacznej wartości tj. kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną .

2. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu i parkingu przed pensjonatem, a także nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

§ 6 Odpowiedzialność Gościa

1. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady pensjonat może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.

2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie pensjonatu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

4. Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Za zabrudzenie powierzchni pensjonatu, których usunięcie wychodzi ponad zakres standardowego sprzątania (w szczególności zanieczyszczeniami biologicznymi) Gość zostanie obciążony kosztami specjalnego sprzątania w wysokości 500 zł za każde zabrudzone miejsce.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być zgłaszane osobiście w recepcji pensjonatu, na bieżąco w trakcie trwania pobytu, a najpóźniej w dniu wyjazdu.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez pensjonat w miarę możliwości w dniu jej złożenia, a najpóźniej w ciągu trzech dni od jej złożenia.

§ 8 Postanowienia dodatkowe

  1. Pensjonat przechowa przedmioty pozostawione przez Gościa przez dwa miesiące, po upłynięciu tego terminu przedmioty ulegną zniszczeniu.
  2.  W przypadku otrzymania przez pensjonat dyspozycji wysyłki pozostawionej rzeczy, pensjonat wyśle rzecz na wskazany przez Gościa adres i na koszt Gościa.

3. W pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, również na balkonach (za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu miejsc). Za złamanie zakazu palenia Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie i ozonowanie pokoju wysokości 200 zł.

4. Pensjonat nie przyjmuje zwierząt. W przypadku stwierdzenia przez pracowników pensjonatu obecności zwierzęcia  w apartamencie, Gość jest zobowiązany uiścić opłatę za czyszczenie pokoju w wysokości 500 zł.

§ 9 Zasady bezpiecznego funkcjonowania pensjonatu w sytuacji zagrożenia epidemicznego

W sytuacji zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej mają zastosowanie następujące zapisy.

Procedury bezpieczeństwa:

I. Zgłoszenie pobytu (meldowanie w recepcji) i pobyt

1.Pensjonat przyjmuje na pobyt wyłącznie osoby zdrowe. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, temperatura ciała powyżej 38 stopni Gościowi i osobom mu towarzyszącym zostanie odmówiony wstęp na teren pensjonatu.

2. Przy wejściu do pensjonatu znajduje się dozownik ze środkiem do obowiązkowej dezynfekcji rąk.

3. Przy stanowisku recepcyjnym umieszczone są oznaczenia wydzielające bezpieczne odległości.

Bezpośrednio przy ladzie przewidziane jest miejsce tylko dla jednego Gościa.

a blaty, terminale płatnicze i klucze do apartamentów  są po każdym Gościu dezynfekowane.

4. Przebywanie w apartamentach osób niezakwaterowanych w hotelu jest niedozwolone (brak możliwości odwiedzin przez osoby z zewnątrz).

5. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów zdrowotnych podczas pobytu, Gość jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym recepcję.

II. Apartament

1.Apartamenty są dokładnie wietrzone i sprzątane z zastosowaniem szczególnych procedur dezynfekcji (m.in. meble, klamki, uchwyty, piloty do telewizora, telefony, czajniki). Personel pracuje w rękawiczkach i maseczkach.

2. Pościel i ręczniki są prane w wysokiej temperaturze z odpowiednim

i detergentami.

3. W łazienkach znajdują się dozowniki z mydłem antybakteryjnym.

III. Części wspólne

1. Osoby przebywające w częściach wspólnych są zobowiązane do noszenia maseczek, stosownie do wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

3. Wszelkie ogólnodostępne blaty, klamki, poręcze, toalety, etc. podlegają regularnej dezynfekcji co godzinę w godz. 7.00-23.00.

4. Dozowniki w toaletach ogólnodostępnych wypełnione są mydłem antybakteryjnym.

5. Przed wejściem do pensjonatu, w Restauracji, w Recepcji  dostępne są dozowniki ze środkiem dezynfekującym do rąk, który nie wymaga spłukiwania.

IV. Gastronomia

1. Restauracja funkcjonuje z zachowaniem wymaganych odstępów między stolikami.

2. Kucharze i kelnerzy pracują w maskach stosując wszystkie zasady HACCP i Sanepidu.

3. Przy wejściu do restauracji Goście są proszeni o zdezynfekowanie rąk oraz posiadanie osłony ust i nosa. W trakcie konsumpcji przy stoliku osłona nie jest wymagana.

4. Powierzchnie ogólnodostępne, akcesoria, stoliki i krzesła podlegają dezynfekcji.